Wet Voorzieningen Gehandicapten.

Op 1 april 1994 is de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) in werking getreden. Dit houdt in dat de gemeente een zorgplicht heeft voor haar gehandicapten of mindervalide inwoners. De gemeente moet er zorg voor dragen dat deze mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Omdat dit te bereiken is een aantal voorzieningen beschikbaar.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een driewieler op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) kunt u terecht bij de afdeling WVG van uw gemeente. Heeft de gemeente waar u woont geen afdeling WVG, vraag dan naar de WVG-consulent. De WVG-consulent zijn tijdens het telefonische spreekuur bereikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Als u voor het eerst een aanvraag voor een WVG-voorziening indient wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. De WVG-consulent bekijkt samen u wat noodzakelijk is voor u. Samen probeert u het probleem op te lossen door de belemmeringen weg te nemen.

De Wet Voorzieningen Gehandicapten is onder te verdelen in drie groepen.

  • Woonvoorzieningen
  • Vervoersvoorzieningen
  • Rolstoelen/vervoersmiddelen (Wij behandelen hier alleen vervoersmiddelen i.v.m. de driewieler)

Als u vanwege aantoonbare beperkingen door ziekte of gebreken wordt beperkt in uw mobiliteit. En daardoor niet zelfstandig kunt functioneren, kunt u in aanmerking komen voor een WVG-voorziening. Met hulp van deze voorziening kan uw functioneren in het dagelijks leven een stuk aangenamer en mobieler worden.

De Gemeente zal u vertellen of de vouwdriewieler geheel vergoed, verstrekt zal worden of dat er een tegemoetkoming in de kosten zal plaatsvinden. Dit laatste is meestal volgens een vast bedrag.
Dit zelfde geld bijvoorbeeld ook voor een sportrolstoel.

Van aanvraag tot toekenning;

  • De intake
  • De indicatie
  • De uitvoering

De intake: de eerste stap is de kennismaking. Tijdens de intake ( een persoonlijk gesprek met één van de WVG-consulenten) kunt  u uitleg geven over uw persoonlijke situatie hier kunt u ook aangeven dat u interesse heeft in een Di Blasi opvouwbare driewieler.

De indicatie: Om de medische noodzaak van een voorziening vast te stellen. Vraagt de WVG-consulent meestal een medische advies op bij de GGD of door een derde (bijvoorbeeld uw huisarts of ergotherapeut).

De uitvoering: Aan de hand van het medische advies neemt de gemeente het besluit of u in aanmerking voor een WVG-voorziening. Deze uitslag zal u schriftelijk medegedeeld worden in de vorm van een beschikking die u thuis gestuurd krijgt. Als u iets wordt afgewezen wordt de reden daarvan duidelijk uitgelegd.

Bovenstaande is door ons overgenomen uit een informatie folder van de samenwerkende gemeentes West-Friesland. Natuurlijk kan de procedure van gemeente tot gemeente iets verschillen. Maar daar zal de gemeente waar u woont u zeker verder over informeren en u daarbij van dienst zijn.

Wij verzoeken u dan ook om verder informatie bij de WVG van uw gemeente aan te vragen.
  

Holland Bikes   www.holland-bikes.nl    mail@holland-bikes.nl    Tel: 0229 271 035   Fax: 0229 271 075