Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van   
 
 

Holland-Bikes  Groenewuiver 3 1718LM Hoogwoud (NH) K.v.K. : 36048827

1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop- en andere overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan, betreffende door aangeboden, verkochte en vervaardigde producten, materialen en onderdelen, hierna verder aangeduid met "producten".

b. Waar hierna verder van "verkoper" respectievelijk " koper" word gesproken, wordt hieronder verstaan dan wel medeverstaand HOLLAND-BIKES V.O.F. als aanbieder, verkoper of leverancier of welke andere hoedanigheid ook, respectievelijk de aspirant-koper, koper, ontvanger en in het algemeen de medecontractant van HOLLAND-BIKES V.O.F..

c. Waar hierna van "verkoop" respectievelijk "koop" word gesproken worden hieronder verstaan alle overeenkomsten op welke deze voorwaarden op enigerlei wijze toepasselijk zijn verklaard.

d. Een verwijzing door koper naar eigen algemene voorwaarden wordt door de verkoper nadrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen.

a. Alle aanbiedingen van verkoper, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b. Mondelinge mededelingen zijn voor verkoper niet bindend, tenzij door hem binnen 14 dagen na het doen van de mededeling schriftelijk bevestigd.

c. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door verkoper ondertekende opdrachtbevestiging .

d. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3. Totstandkoming koopovereenkomst.

a. In geval de overeenkomst schriftelijk word aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de verkoper, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de verkoper.

b. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien verkoper deze binnen 14 dagen schriftelijk heeft bevestigd en koper daartegen niet binnen drie werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

c. Afwijking met in de branche gebruikelijke en/ of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

 

4. Prijzen en kosten.

a. De prijzen van de verkoper zijn gebaseerd op de tijdens de offerte- respectievelijk contractdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en van andere kosten. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

b. Prijzen zijn berekend voor leveringen af fabriek, respectievelijk af magazijn en of showroom, onverpakt, tenzij anders overeengekomen.

c. Bij niet contante betaling worden orders belast met een bedrag van minimaal € 10,00 voor behandelingskosten.

 

5. Levertijden

a. De levertijd gaat in op de laatste der navolgende tijdstippen:

1. De dag van totstandkoming van de koopovereenkomst.

2. De dag van ontvangst door de verkoper van de voor de uitvoering door hem van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.

3. De dag van de vervullingen van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door de verkoper uitvoering kan worden gegeven aan zijn verplichting uit de uit de koopovereenkomst.

4. De dag van ontvangst door de verkoper van hetgeen volgens de koopovereenkomst voor het uitvoeren door de verkoper van zijn verplichtingen uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

- Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan word opgeschort door de koper, word de leveringstijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd.

- Indien aan de zijde van de verkoper vertraging in de levering ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de koper van enige uit de overeenkomst voort vleiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengt met minimaal de duur van deze vertraging.

b. De producten gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer deze in de fabriek respectievelijk magazijn van verkoper of ter plaatse van oplevering gereed zijn.

c. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de verkoper bestelde materialen. indien buiten schuld van de verkoper vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werktijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, word de levertijd voor zover nodig verlengd.

d. Behoudens grove schuld aan de zijde van verkoper geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, de verkoper geen recht op vergoeding van direct of indirect schade of op vergoeding van direct of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op niet-nakoming van enige verplichting. Welke voor hem uit de koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. noch op het al dan niet met rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

6. Montage

a. Bij opdracht tot montage neemt de koper op zich de door ons verzonden materialen voor zijn rekening in ontvangst te nemen en in een daarvoor geschikte droge ruimte op te slaan; deze ruimte moet ten opzichte van het door ons uitte voeren werk praktisch en redelijk gelegen zijn in de onmiddellijke nabijheid van het werk en makkelijk toegankelijk zijn. Onze monteurs moeten voorts over een daarvoor geschikte en aan redelijk eisen voldoende schaftlokaal, over een behoorlijke was- en toiletgelegenheid, almede over een afsluitbare ruimte kunnen beschikken.

b. koper zal stellingen, hefwerktuigen, hijsinstallaties, alsmede het daarbij benodigde bedienende personeel ter beschikking stellen in voldoende mate en op tijdstippen die een ononderbroken voortgang der montage mogelijk maken; hij is gehouden er voor zorg te dragen dat onze monteurs steeds over elektrische stroom, kunstlicht, water, en alle benodigde hulpmiddelen, voorzover geen handgereedschap, kunnen beschikken. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper.

7. Risico in verband met levering.

a. Tot de levering volgens punt 5, sub b, heeft plaatsgehad, zijn de producten voor rekening en risico van de verkoper. Na de levering zijn de producten voor rekening en risico van de koper.

b. De wijze van transport, verpakking etc. wordt indien geen nadere aan- wijzing door de koper aan de verkoper zijn gegeven, door de verkoper in redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen.

c. de verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de koper, zelfs dan, wanner de vervoerder vordert dat de vrachtbrieven, vervoeradressen etc. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender, d.w.z. de verkoper zijn.

8. Betaling en eigendomsvoorbehoud.

a. Betaling van aan verkoper verschuldigde bedragen moet contant geschieden.
Hiervan kan allen afgeweken worden indien beide partijen dit, tijdens de koop, schriftelijk hebben vastgelegd

b. De verkoper heeft echter te allen tijde het recht het totaal van de door de verkoper verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de koper te vorderen.

c. Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening gescheiden ten kantore van verkoper of op een door deze aan te wijze giro- of bankrekening.

d. De termijnen van betaling houden gen verband met de levering van het producten, tenzij anders wordt overeengekomen.

e. Indien koper niet tijdig betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht koper over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen van 1,5 % per maand, onverminderd de aan verkoper verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitenrechtelijke incassokosten tot maximaal 20 % van het in te vorderen bedrag op koper te verhalen.

f. Met inachtneming van het geen elders in deze voorwaarden voor risico, speciaal over het overgaan van risico op koper is bepaald, gaat de eigendom van het door de verkoper geleverde producten eerst op de koper over wanneer al het door de koper aan de verkoper uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de verkoper is voldaan. Koper zal mitsdien voor het hem geleverde, zolang geen algehele voldoening als omschreven heeft plaatsgehad, het risico voor alle directe schade, welke aan of door het product door welke oorzaak ook ontstaan, blijven dragen.


9. Wettelijke voorschriften.

a. De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. Indien een der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen.

 

10. Garantie.

a. De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomsten en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. Indien een der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de andere te brengen. Garantie wordt slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan de koper aan de verkoper direct na bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven kennis geeft en bewijst, dat zij binnen genoemde termijn zijn onstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de verkoper ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. De koper is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten franco aan de verkoper te retourneren, tenzij deze besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevind zal worden uitgevoerd, in welke geval alle bijkomende kosten ,zoals onder andere reis- en verblijfkosten van monteur(s) van verkoper en transportkosten van zaken voor rekening van de koper zijn.

b. De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het gevolg van enige overheidsvoorschrift met betreking tot aard en/ of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen of constructie daarvan.

c. Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, glas, ondergeschikte kleurafwijkingen van materialen, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen.

d. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen, geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van verkoper of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door koper, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien de koper niet stipt de door de verkoper gegeven bedrijfs- en respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen.

e. De verkoper is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd en verplicht om, een en ander in redelijkheid ter beoordeling door de verkoper, hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuwe te monteren c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven respectievelijk door de levering c.q. de montage der nieuwe onderdelen eigendom van de verkoper en worden aan hem door de koper franco geretourneerd.

f. Zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van de verkoper is de koper niet gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan de verkoper terug te zenden.

g. Voor producten en onderdelen daarvan , welke de verkoper niet zelf vervaardigd heeft, word slechts garantie gegeven in gelijke mate en voorzover door de leverancier(s) van verkoper, garantie wordt gegeven.

h. Indien de verkoper om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten uit hoofde van garantie, zullen- in geval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijnde garantieverplichtingen worden opgeschort totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl- ingeval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zijn- de verkoper de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door de verkoper betaalde kostprijs van deze soortgelijke onderdelen van producten, zal vergoeden.

i. Het beweerdelijke niet- nakomen door de verkoper van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft de koper niet van de verplichting, welke voor hem uit de verkoopovereenkomst of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

j. de hierboven bedoelde garantieverplichting van de verkoper valt, indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

k. Voldoening aan onze garantieverplichting geldt als enige en algehele schadeloosstelling.

l. Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en de koper bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken terstond bij de verkoper te reclameren, vervalt de hierboven bedoelde garantieverplichting van de verkoper.

 

11. Aansprakelijkheid en risico.

a. De aansprakelijkheid van de verkoper of diens leidinggevende onderschikte is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 van deze voorwaarden omschreven verplichtingen.

b. Behouden grove schuld aan de zijde van de verkoper of diens leidinggevende ondergeschikte en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de verkoper, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.

c. De verkoper is derhalve ook niet aansprakelijk voor:

-schending van octrooien, licenties of andere rechten van derde als gevolg van gebruik van door of vanwege de koper verstrekte gegevens;

-beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de koper ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

d. Indien de verkoper, zonder de montage en/of in bedrijfsstelling in opdracht te hebben, hierbij wel hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van koper.

e. De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de verkoper in deze voorwaarden in de verhouding met de verkoper is uitgesloten.

f. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de verkoper voortvloeiende schade en kosten door de koper te worden vergoed.

 

12. Overmacht.

Onder overmacht wordt in deze algemene leverings- en reparatievoorwaarden verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand of ander ernstige storing in het bedrijf van de verkoper of diens leveranciers.

13. Tekeningen, enz.

a. Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens, welke verkoper verstrekt, blijven eigendom van de verkoper en moeten op verkopers verzoek direct aan hem worden teruggezonden.

b. Koper is er voor verantwoordelijk, dat deze tekeningen enz. niet worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden.

c. De verkoper behoudt het auteursrecht voor op de door hem gemaakte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen en ideeën. Deze blijven - ongeacht de vraag of de teken-ontwerpkosten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht - zijn eigendom.

 

14. Ontbinding.

a. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door de verkoper te leveren prestaties), alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de verkoper, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht om zonder sommaties, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dar de verkoper tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.

b. Koper is in geval van deze ontbonden verklaring verplicht de verkoper volledig schadeloos te stellen. Indien de verkoper zich daartoe bereid verklaart, kunnen reeds geleverde, doch kosteloos onbeschadigd terugontvangen, zaken tegen verkoper kost kostprijs (door verkoper aan te geven) in mindering komen. Tevens is de verkoper gerechtigd om boven zijn overige kosten schaden voor winstderving ter zake van niet-uitvoering der overeenkomst te vorderen een bedrag, gelijk aan 10% van de overeengekomen koopsommen.

c. Het boven omschreven recht laat onverlet het recht van de verkoper om de uitvoering der overeenkomst op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van al hetgeen de verkoper ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft de verkoper in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en gevolgen daarvan lijdt.

 

15. Retour recht.

a. Van retourrecht zijn de volgende zaken uitgesloten: magneettapes, batterijen, accu's, boeken, software, CD-Rom's, diskettes, halfgeleiders of overeenkomstige zaken, opgebouwde bouwcomponenten en delen, die reeds opgebouwd waren, lampen, zekeringen, bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van reserve- vervangende onderdelen, speciaal in opdracht van koper vervaardigde- en of bestelde artikelen enz..

b. Retour zenden van artikelen geschied voor rekening en risico ven de koper.

 

16. Algemeen.

Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte voorzover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepaling omtrent betaling en garantie.

 

17. Arbitrage.

a. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd -, welke naar aanleiding van de bij deze voorwaarden behorende overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, mochten ontstaan, zullen worden berecht door de bevoegde Rechter in het arrondissement waar HOLLAND-BIKES V.O.F. . is gevestigd, onverminderd het recht van HOLLAND-BIKES V.O.F. . de koper voor elke andere bevoegde Rechter te dagvaarden.

 

18. Toepasselijk recht.

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlandse recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

HOLLAND-BIKES

Op afspraak.
Groene Wuiver 3
1718LM  Hoogwoud

Nederland 

Tel:      +31(0)226 354535 

Mail:  
  mail@holland-bikes.nl
Site:    
www.holland-bikes.nl

Bezoek aan ons kan uitsluitend na afspraak per mail of telefoon
Dit omdat wij graag alle aandacht aan de klant willen geven


U kan ook een afspraak maken voor een fietsles om meer ervaring te krijgen op de driewieler.

BTW: NL818444423B01
K.v.K. :37135685

Leveringsvoorwaarden van Holland-bikes         mail@holland-bikes.nl

Prijzen zijn in euro's (€) af magazijn/showroom en inclusief de Nederlandse btw Prijswijzigingen, zet of drukfouten voorbehouden.

Garantie 24 maanden, uitgezonderd de slijtagegevoelige onderdelen.
Uitsluitend kontante betaling. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.  
Niets van deze site mag gebruikt of gekopieerd worden zonder onze schriftelijke toestemming. © en ® Holland-bikes